Skip to content

Hexo-NexT

当前使用的版本为:

  1. Hexo: v5.4.0
  2. NexT: v8.2.2

8.xNexT相比于之前的6.x/7.x又发生了巨大的变化,集成了更多的功能,不再需要频繁的深入到源码进行调整

官方文档

版本兼容

NexTHexo之间的版本兼容性参考Upgrade

NexT地址

NexT的仓库地址经过了几次变化,参考NexT Repositories

Years Version Repository
2014 ~ 2017 v5 https://github.com/iissnan/hexo-theme-next
2018 ~ 2019 v6 ~ v7 https://github.com/theme-next/hexo-theme-next
2020 v8 https://github.com/next-theme/hexo-theme-next